| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

VII klassi matemaatika

Page history last edited by Laine 8 months ago

TÖÖVAHENDID

Õpik

Kaustik

Töövihik

Mapp / kiirköitja

Pastapliiats

Harilik pliiats

Joonlaud

Mall

Sirkel

 

HINDAMINE

A Suurepärane (90% - 100%)

B Hea (80% - 89%)

C Keskmine (75% - 79%)

D Rahuldav (60% - 74%)

E Kasin (50% - 59%)

F Puudulik (0% - 49%)

 

Õpimapi koostamise juhend

Opimapp7kl_I_trimester.pdf

Opimapp7kl_II_trimester.pdf

 

Õpimapi hindamismudel

ÕpimappHindamismudel.pdf

 

Murrud

Protsent

     Protsent kui sajandik

     Protsentide arvutamine

     Suhte väljendamine protsentides

     Suuruse muutumine protsentides

     Antud protsendi võrra suurendamine

     Antud protsendi võrra vähendamine

Valemid protsendi arvutamine

 

Tehted ratsionaalarvudega

 

Tehted erimärgiliste arvudega

liitmine ja lahutamine http://kairimate7.weebly.com/liida_lahuta.html

korrutamine ja jagamine http://kairimate7.weebly.com/korruta_jaga.html 

Esitlus https://slideplayer.ee/slide/17486673/ 

 

Jaguvuse tunnused - harjutus

 

Ühtlane ja mitteühtlane liikumine

Ühtlase liikumise graafik

 

Arvu aste

Arvu astendamine

 

Tehted astmetega

põhivalemid http://plantphys.ut.ee/oppetoo/taibu/tehted_astmetega.html

ülesanded https://www.thatquiz.org/tq-2/?-j1k08-l5-mpnv600-nk-p0

 

Tehted üksliikmetega

Korrutamine https://youtu.be/oLUKveXyVg0 

Jagamine https://youtu.be/QgJJzaisjBE 

Astendamine https://youtu.be/yjv7YpEpVmk 

Kontrolli oma tedamisi https://palmiste.weebly.com/uumlksliikmed.html 

 

Arvuhulgad https://www.youtube.com/watch?v=PiOuo6fZj9c

 

Võrrand

 

Lineaarvõrrand

 

Võrdeline seos

 

Lineaarfunktsiooni graafik

Ülesanne 340

Ülesanne 341

 

Kahe sirge vastastikused asendid

 

Pöördvõrdeline seos

 

GEOMEETRILISTE kujundite joonistamine

 

PRISMA

 

KORDAMINE

Funktsioonid ja seosed

 

Jaguvustunnused

 

Nuputa

 

TEADUSKOOL

 

Konkurss: Märka Matemaatikat 

 

Arvutipõhine statistika

 

KUUBIK

 

TEADUSKOOLI VIKTORIINID

 

Matemaatika interaktivsed materjalid

 

Materjalid

https://palmiste.weebly.com/tehted-taumlisarvudega.html

https://matematerjale.weebly.com/7-klass.html

 

eÕpe 

16. - 22. märts

Lineaarfunktsioon

Lineaarfunktsiooni graafik
Näide ülesanne 322

NÄIDE_Ülesanne 322.pdf

 

23.- 29. märts

Lineaarfunktsiooni graafik ja lõikepunktid telgedega

 

30. märts - 3. aprill

30. märts.
Tehted erimärgiliste arvudega

Testid https://www.thatquiz.org/tq-1/?-j103-lk-nu-p0

1. ja 2. aprill.

Pöördvõrdeline seos.

 

6. - 8. aprill

 

Tehted ratsionaalarvudega

Pöördvõrdelise seose graafik

 

13. - 17. aprill

 

KORDAMINE 

Pöördvõrdelise seose graafik

 

27. - 30. aprill

 

HULKNURGAD

HULKNURGA SISENURKADE SUMMA

 

27. aprill JÄRELTÖÖ

 

4. - 8. mai

Rööpkülik ja selle omadused

Rööpküliku pindala

 

11. -  15. mai

Romb, ümbermõõt ja pindala

Ring ja ringjoon

 

 

ePortfoolio "Minu kodukoha ilm"

 

Tunnikirjeldus.docx

 

Matemaatika õpivara https://iivikool.wordpress.com/category/7-klass-matemaatika/ 

 

KORDAMINE

https://www.nullaregula.ee/koik-kursused/

http://veebimat.weebly.com/tehted-murdudega.htm

https://palmiste.weebly.com/ 

 

CreativeCommons - avatud sisulitsents

Attribution-Noncommercial-ShareAlike  (BY-NC-SA)

Attribution - Kohustus viidata teosele autori poolt määratud viisil

Noncommercial - Teost ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel

ShareAlike - Muudatusi ja tuletatud teoseid tuleb edasi levitada sama, lähedase või ühilduva litsentsi alusel

Creative Commonsi litsents
Autori Laine teos pealkirjaga Õppematerjal on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsents.

 

PHP Hits Count  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.