| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

ePortfoolio

Page history last edited by Laine 3 years, 10 months ago

VEEBIPÕHISE ÕPIMAPI (ePortfoolio) KOOSTAMISE JUHEND

 

Minu kodukoha ilm

7. klass

Matemaatika, emakeel, loodusõpetus, informaatika.

 

ÜLESANDED:

 

1. ÜLESANNE

informaatika

Luua veebileht "Minu kodukoha ilm"

Leheküljed: 

Esileht – teema, kool, klass, nimi

Ilmaennustus – andmed internetist

Ilmavaatlus – reaalsed ilmavaatluse tulemused

Tulemused – tabelid ja diagrammid ennustuste ja reaalsete tulemustega

Kokkuvõte 

kirjeldus tegevustest, analüüs tulemustest ning järeldustest, eneseanalüüs – mida sain teada ja mida õppisin?, hinnang ePortfooliole

 

2. ÜLESANNE

informaatika

Internetiotsing

1. Otsida internetist oma kodukoha kohta ühe nädala ilmaennustus (https://ilm.ee/

2. Luua tabel, kus on ühe nädala kõigi seitsme päeva ilmaennustus (kuupäev, temperatuur, sademed).

Kasuta tabelarvutustarkvara.


3. Tee ennustustest kuvapilt

4. Salvestatud tabel ja kuvapilt avalda oma ePortfoolio alamlehel "Ilmaennustus"

 

3. ÜLESANNE

loodusõpetus

Ilmavaatlus - reaalsed ilmavaatluse tulemused

Jälgi ühe nädala jooksul oma kodukoha ilma ja kirjuta tulemused tabelisse.

Tee ilmavaatlust iga päev ühel ja samal kellaajal.

Tee iga päev loodusest pilt ja lisa need tabeli alla.

 

4. ÜLESANNE

Informaatika

1. Luua tabel, kus on ühe nädala kõigi seitsme päeva ilmavaatluse reaalsed tulemused (kuupäev, temperatuur, sademed).

Kasuta tabelarvutustarkvara.

2. Salvestatud tabel avalda oma ePortfoolio alamlehel "Ilmavaatlus"

 

5. ÜLESANNE

Matemaatika

1. Koosta tabelid (temperatuur ja sademed) ennustuse ja reaalse ilmavaatluse tulemustega

2. Arvuta ilmaennustuse ja reaalsete tulemuste (temperatuuri ja sademete) nädala keskmine

3. joonista tabelite põhjal ühele koordinaatteljestikule joondiagrammid.

 

6. ÜLESANNE

Informaatika

1. Koosta tabelarvutustarkvara abil tabelid (temperatuur ja sademed) ennustuse ja reaalse ilmavaatluse tulemustega

2. Arvuta ilmaennustuse ja reaalsete tulemuste (temperatuuri ja sademete) nädala keskmine

3. Genereeri tabelite põhjal ühele koordinaatteljestikule joondiagrammid.


 

6. ÜLESANNE

Eesti keel

Kirjuta kokkuvõte teemal "Minu kodukoha ilm"

Kokkuvõttes anna ülevaade ilmaennustusest ja reaalsetest ilmavaatluse tulemustest.

Millise järelduse Sa teed võrreldes ennustuse andmeid ja reaalseid ilmavatluse tulemusi? Põhjenda.

Kokkuvõtet ilmesta piltidega, loodud tabelite ja diagrammidega.

 

7. ÜLESANNE

Informaatika

1. Kirjuta kokkuvõtte alamlehele eneseanalüüs

Eneseanalüüsis lähtu järgmistest küsimustest

  1. Milline oli Sinu suurim õnnestumine selle teema õppimisel?
  2. Mis läks Sul halvasti ja miks?
  3. Mida ise oleksid saanud paremini teha?
  4. Milliseid õpitud teadmistest-oskustest kasutad kõige enam igapäevaelus? Kus kohas Sa neid kasutad?
  5. Mida Sa ePortfoolio koostamisega juurde õppisin?
  6. Kas Sulle sobib selline õppimisviis? Põhjenda!
  7. Sinu ettepanekud õpetajale.

 

2. Anna hindamismudeli põhjal hinnang loodud ePortfooliole.

Kasuta selleks hindamismudelit ePortfoolio_hindamismudel.pdf

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ABIKS ülesannete täitmisel

Ilmaennustus – andmed internetist

Tabel

Lisada ennustusest kuvapilt 

Näide

 

Ilmavaatlus – reaalsed ilmavaatluse tulemused

Tabel

Tulemused – tabelid ja diagrammid ennustuste ja reaalsete tulemustega

Tabelid

Diagrammid tulemustest

 

Kokkuvõte

kirjeldus tegevustest, analüüs tulemustest ning järeldustest, eneseanalüüs – mida sain teada ja mida õppisin?, hinnang ePortfooliole

Hinnangu andmisel kasuta hindamismudelit.

 

Hinnangu vormistamise näide

1.  ePortfoolios on kõik alamlehed - 5 punkti

Selgitus: Kõik alamlehed on korrektselt vormistatud

2. Ilmaennustuse alamleht- 4 punkti

Selgitus: Kõik vajalik on olemas, aga halvasti vormistatud.

..................................

..................................

..................................

 

KOKKU

......... punkti

HINNE: .....

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.