| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Hulknurgad

Page history last edited by Laine 4 years, 1 month ago

 

Hulknurk ja sellega seotud mõisted

 

 

Hulknurgaks nimetatakse tasandilist geomeetrilist kujundit, mis on piiratud kinnise murdjoonega.

 

 

 

 

Külgede arvu järgi nimetatakse hulknurki kolmnurkadeks, nelinurkadeks, viisnurkadeks jne.

 

Hulknurka piirava murdjoone lülisid nimetatakse hulknurga külgedeks, nende otspunkte hulknurga tippudeks.

Ühest tipust väljuvaid naaberkülgi nimetatakse lähiskülgedeks.

Ühe külje, kuid ühise haaraga nurki nimetatakse lähisnurkadeks.

Lõiku, mille otspunktideks on kaks tippu, mis ei kuulu ühele ja samale küljele, nimetatakse diagonaaliks.

Kõigi külgede pikkuste summat nimetatakse ümbermõõduks ja tähistatakse tähega P.

 

 

 

Hulknurka nimetatakse KUMERAKS, kui ta asetseb ühel pool mis tahes sirget, mis on saadud külje pikendamise teel.

NÄITEKS üleval joonisel kolmnurk ja nelinurk.

Hulknurka, mis ei ole kumer nimetatakse MITTEKUMERAKS hulknurdgaks.

NÄITEKS üleval joonisel viisnurk ja kuusnurk.

 

KORRAPÄRASEKS nimetetakse hulknurka, mille kõik küljed ja nendevahelised nurgad on võrdsed.

 


ÜLESANNE

Loe õpikust lk. 150 - 151 ja eÕpikust peatükk "7.1 Hulknurgad" läbi. Kirjuta vihikusse uued mõisted.
Tee vihikusse eÕpikust ülesanded:
"Kujund koordinaat­teljestikus 1",
"Kujund koordinaatteljestikus 2" ja
"Hulknurga diagonaalid" ning sisesta vastused eÕpikusse.
https://www.opiq.ee/task/ekool/276344 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.