| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Pöördvõrdeline seos 7

Page history last edited by Laine 4 years, 1 month ago

 

PÖÖRDVÕRDELINE SEOS

 

Õpikust lk. 96

Taskutark https://www.taskutark.ee/m/poordvordeline-soltuvus-poordvordelise-soltuvuse-graafik/

 

Kaks muutujat on pöördvõrdelises seoses, kui nende korrutis on konstatntne ehk muutumatu.

a=xy , kus a on mingi nullist erinev arv ja a nimetatakse võrdeteguriks

Seega sellest seosest  saab muutuja y avaldada muutuja x kaudu

Seda avaldist võib nimetatakse pöördvõrdelise seose valemiks.

See tähendab, kui x suureneb näiteks 5 korda, siis y väheneb 5 korda.

 

Pöördvõrdelise seose graafikus on kaheosaline kõver, mida nimetatakase hüperpooliks

NÄIDE

pöördvõrdelise seose graafiku joonistamine

Kuna pöördvõrdelise seose graafik on hüperbool, seetõttu tuleb leida rohkem punkte.

Argumendi (x ) väärtused tuleb anda kogu x-telje ulatuses, siis tulevad nähtavale mõlemad hüperpooli harud.

Näiteks -6st kuni 6ni.

Kandes punkte koordinaatteljestikku tuleb olla tähelepanelik, et mõni punkt liiga kaugele ei satu, siis on tehtud arvutusviga.

Hüperpoolile tuleb kanda seose valem ning telgedele tähistused

TABEL

GRAAFIK


 

Vaata näidet ka õpikust lk. 96 tabel 27 ja joonis 53

 

NÄIDE

võrdeteguri arvutamine

Kui punt A(1, 2) asub graafikul, siis võrdetegur arvutatakse korrutise  a=xy abil.

Seega a= 2 · 1 = 2 

 

ISESEISEV TÖÖ 1. aprill

1. ülesanne

Kirjuta vihikusse õpikus näide lk. 96.

y= 4/x

Tee vihikusse tabel 27 ja joonis 53

Arvuta ise tabelis antud x-de põhjal y väärtused

Vaata , kas Sa aad samad väärtused y-le.

Ühtlasi harjutad ka arvutamist.

Näiteks: 
kui x= - 4, siis y = 4 : (-4) = -1

ja kirjutada tabelisse - 4 alla -1 .

Nii arvuta (kontrolli) kõik y väärtused üle.

2. ülesanne

Õpikust ülesanne 349

Kirjalikult vihikusse

Tee pilt kahest tabelist ja saada õpetajale. Kirja teemaks kirjuta "Ülesanne 349"

Ülesanne 349 - 1 ja 2


 

 

ISESEISEV TÖÖ 2. aprill

 Vaata õpikust lk. 96 näidet ja tee selle põhjal ülesanne 351 (1 ja 2 ).

Tabelist ja graafikutest tee pilt ja saada õpetajale.

Kirja teemaks sisesta "Ülesanne 351_1_2"

 

Ülesanne 351 - 1

Ülesanne 351 - 2

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.