| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Arvutipõhine statistika

Page history last edited by Laine 8 years, 1 month ago

 

1. 01 Kas ma olen normaalne?

 

1. 02 Kui õnnelikud on inimesed minu kodumaal?

 

1.03 Kuidas saan Sind veenda?

 

1.04 Kas ma saan küsitlustulemusi usaldada?

 

1.05 Kas tüdrukud on matemaatikas osavamad kui poisid?

 

1.06 Kas ma tean seda, mida ma ei tea?

 

MÕISTED

* Sektordiagramm - ring jagatakse sektoriteks, mille nurgad on proportsioonis osakaaludega. Kasulik suhtelise suuruse ja terviku jaotusviisi kujutamiseks.
* Tulpdiagramm - tulba kõrgus on proportsionaalne väärtusega, mida tulp kujutab. Kasulik tunnuse väärtuste väljendamiseks.
* Histogramm - iga tulba kõrgus on proportsionaalne sagedusega, mida see tulp esindab. Tulbad (väärtusvahemikud) valitakse nii, et histogrammi kuju väljendaks jaotuse kuju. Kasulik sageduse väljendamiseks.
* Joondiagramm - punktid kujutavad tunnuse väärtust teataval ajahetkel. Kasulik siis, kui soovitakse näidata väärtuse muutumist ajas.

* Antud arvude aritmeetiliseks keskmiseks nimetatakse arvu, mis saadakse antud arvude summa jagamisel liidetavate arvuga ehk ARITMEETILINE KESKMINE sõltub andmete väärtuste summast, mis jagatakse võrdselt kõigi andmepunktide vahel,
Näide http://www.matemaatika.edu.ee/sisu/0012/index.htmlon

* Arvkarakteristik - minimum, maksimum, aritmeetiline keskmine, mood, mediaan

* Variatsioonirida on kasvavalt või kahanevalt järjestatud andmed.  

* Mediaan on arv, millest suuremaid ja väiksemaid väärtusi on variatsioonireas ühepalju ehk MEDIAAN on keskmine väärtus suuruse järgi järjestatud andmete korral.

Mediaani tähistatakse sümboliga Me.

Kui variatsioonireas on paaritu arv liikmeid, siis mediaaniks on selle rea keskmine liige. Kui variatsioonireas on paarisarv liikmeid, siis mediaaniks on kahe keskmise liikme poolsumma.

Näide.

Variatsiooniritta kirjutatud hinnete 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5 mediaan on 4.

Variatsiooniritta kirjutatud hinnete 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5 mediaan on (4 + 5):2 = 4,5.

* Mood on tunnuse kõige sagedamini esinev väärtus.

Moodi tähistatakse sümboliga Mo.

Näide.

Hinnete 1, 2, 3, 4,, 4, 4, 5 puhul on mood 4.

Hinnete 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5 puhul on kaks moodi, need on 2 ja 3.

Kui tunnusel on üle kahe moodi, siis öeldakse, et mood puudub. Näiteks hinnete 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 puhul pole mõtet moodi kasutada, kuna iga hinne esineb variatsioonireas täpselt kaks korda.

* Minimum Min

* Maksimum Max

 

Loe lisaks

http://www.slideserve.com/penda/matemaatiline-statistika

 

 

Tagasi

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.